Αποτελέσματα REBUILT:

  • REBUILT MOOC Online Training Platform
  • Διαδικτυακό εργαλείο βάσης δεδομένων καλών πρακτικών
  • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για επιχειρήσεις

Το REBUILT θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

– Δραστηριότητες διαχείρισης και συντονισμού του έργου

– Δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης

– Δραστηριότητες διάδοσης

– Δραστηριότητες αξιοποίησης

– Δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο REBUILT (REBUILT μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, σχέδιο δράσης για τις επιχειρήσεις)

– Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις